Saturday, June 2, 2018

Panalangin sa Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng ating Panginoong Hesukristo

Panalangin sa Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng ating Panginoong Hesukristo

Panginoong Hesus, ibinigay Mo po sa amin ang Eukaristiya upang palagian naming mapagsaluhan ang Iyong Kabanal-banalang Katawan at Dugo na Siyang mag-dudulot sa amin ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat sa kalakasan, kagalingan at pag-asang dulot ng aming pagtanggap sa Iyong Katawan at Dugo.  Manahan Ka po sa aming mga puso upang maisabuhay namin sa araw-araw ang Iyong mga Salita na mahalin Ka at ang aming kapwa-tao. Pinupuri at sinasamba ka po namin, O aming Manunubos! Amen. 

Purihin ang Diyos.
Purihin ang kanyang Santong Ngalan.
Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at Taong totoo.
Purihin ang Ngalan ni Hesus.
Purihin ang Kanyang Kabanal-banalang Puso.
Purihin ang Kanyang Kamahal-mahalang Dugo.
Purihin si Hesukristo sa Santisimo Sakramento sa altar.
Purihin ang Diyos Espiritu Santo, ang Mang-aaliw.
Purihin ang dakilang Ina ng Diyos na si Maria Santisima.
Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo.
Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo.

O Sakramentong Mahal na sa langit buhat ang puri ng kinapal Iyong iyong lahat Iyong-iyong lahat.

1 comment: