Sunday, November 26, 2017

Panalangin sa Panginoong Hesus, Hari ng Sansinukob

Panalangin sa Panginoong Hesus, Hari ng Sansinukob

Panginoong Hesus, Ikaw po ang Simula at ang Wakas. Ikaw po ang Hari ng Sansinukob. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng Iyong mga biyaya para sa aming lahat. Turuan Mo po kaming maging bukas-palad, lalo't higit sa mga mahihina at mas higit na nangangailangan. Ito ay sapagkat ang kaharian Mo ay malalasap sa aming pagmamahal sa kanila. Iniaalay din po namin sa Iyo ang aming mga puso, buhay at kaluluwa. Pagharian Mo po kami at iligtas sa aming mga kasalanan. Huwag Mo po sanang hayaan na kami at mahulog sa patibong ng kaaway. 

Maghari Ka po sa amin, Panginoong HESUS, ang aming Banal na Diyos at Tagapagligtas. Amen. 

No comments:

Post a Comment