Saturday, January 20, 2018

Panalangin sa Batang Hesus, Ang Santo Niño

Panalangin sa Batang Hesus, Ang Santo Niño

Panginoong Hesus, Señor Santo Niño, aming Diyos at Tagapagligtas, pinili Mong magpakumbaba at magkatawang-tao upang kami'y bigyan ng kaligtasan. Turuan Mo po kaming maging katulad mo sa lahat ng bagay upang kami nawa ay humantong sa pangako Mong paraiso. Gawin Mo po na ang aming mga puso ay mapuspos ng Iyong espiritu upang, gaya ng mga batang kinalugdan Mo sa Ebanghelyo, kami ay maging payak, mapayapa, mapagpatawad, mapagkumbaba at masunurin sa kalooban ng Ama sa langit. 

Isinusuko po namin sa Iyo ang aming buhay at pagkatao.  Patawarin Mo po kami sa aming mga kahinaan at pagkukulang. Gamitin Mo po kaming mga instrumento Mo sa pagpapalaganap ng Iyong kaharian dito sa lupa.  Amen. 

1 comment: