Friday, September 29, 2017

Maikling panalangin para sa bawat pamilya


Panginoon, ikaw po ang Prinsipe ng Kapayapaan. Maghari ka po sa bawat tahanan at pagkalooban mo po ng kapayapaan at pag-ibig ang puso ng bawat miyembro ng pamilya. Maisulong nawa ng bawat isa ang pagmamahalang lubos, sapagkat, higit sa lahat, pagmamahal ang siyang dapat mangibabaw sa amin. Hilumin Mo po, Panginoon, at pag-isahing muli ang mga pamilyang pinaglayo ng galit, poot at 'di pagkakasundo. Ipaalala Mo po sa aming lahat na ang buhay dito sa mundo ay saglit lamang. Matuto po sana kami na pahalagahan ang bawat isa, magpatawad at humingi ng tawad. Gabayan Mo po kami upang kami pong lahat ay humantong sa piling Mo at makamit ang buhay na walang wakas.  Amen.

7 comments: