Monday, December 18, 2017

Panalangin ng Isang Nangungulila ngayong Pasko


Panginoon, sa Iyong unang pagparito sa mundo, winakasan Mo ang matagal  na pangungulila at paghihintay ng Bayan Mong Israel. Binigyang daan Mo ang pagkakasundo ng Ama at Kanyang bayan na sabik na sabik sa kalinga ng bawat isa. Ako po, Panginoon, ay kasalukuyang nangungulila sa mga mahal ko sa buhay, lalo't higit sasapit na naman ang Araw ng Kapaskuhan. My current situation, Lord, is preventing me to share the Joy of Christmas with them. Nalulungkot po ako, Panginoon, at napapabuntong-hininga sa tuwing iisipin ko na hindi ko sila makakasama ngayong Pasko.  Lord, palakasin mo po ako at bigyang kaaliwan sa aking sitwasyon. Ikintal mo po sa puso ko na IKAW lamang ay sapat na. Patuloy mo rin pong pagningasin sa puso ko ang pag-asa na, sa darating na panahon, makakasama kong muli ang aking mga mahal sa buhay sa dakilang Araw ng Pagsilang Mo.   Amen. 

No comments:

Post a Comment